บทความ

23 พฤษภาคม 2023

ผู้ถือหุ้นฟ้องกรรมการบริษัท

ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้วที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า กรรมการต้องรับผิดในการกระทำของตนเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับข้อบังคับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
18 เมษายน 2023

ลูกหนี้ดื้อ ไม่มี ไม่หนี และไม่จ่าย ทำอย่างไรดี

เมื่อยามตกทุกข์ได้ยากจะมีคนบางจำพวกที่เข้ามาขอร้องอ้อนวอนเพื่อให้เราช่วยเหลือ โดยมีเหตุผลร้อยแปดนาๆประการ บางท่านเหล่านั้นไม่เคยถามไถ่ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเลย ต่อเมื่ออยากได้เงินหรือความช่วยเหลือจากเราผู้เป็นเจ้าหนี้
063-137-0262