บทความ

10 พฤษภาคม 2023

รู้หรือไม่? แชทยืมเงินทาง Line หรือ Facebook สามารถใช้แทนสัญญากู้ยืมเงินได้

โดยหลักแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 มีหลักว่าการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่
3 พฤษภาคม 2023

การจัดการมรดก

มรดก คืออะไร ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้
063-137-0262